Onze voorwaarden

Herziening prijsherzieningsclausule:

 Vanaf de ondertekening van de offerte zijn de offerteprijzen van software ontwikkeld door derden of hardware onderhevig aan prijsaanpassing indien één of meerdere kostprijsfactoren (o.a. niet limitatief, prijs van derde leveranciers) een verhoging ondergaan. De daaruit voortvloeiende prijsstijgingen kunnen worden doorgerekend in de offerteprijs. Woonpartners nv stelt de klant voorafgaand en schriftelijk op de hoogte van de prijsaanpassing. De prijsaanpassing is van toepassing vanaf het ogenblik van kennisgeving.

Onverminderd hetgeen bepaald in het vorige lid zijn de prijzen van software ontwikkeld door Woonpartners nv onderworpen aan een jaarlijkse prijsherziening voor schommelingen in lonen en sociale premies van de medewerkers van Woonpartners nv. De oorspronkelijke basisprijs van de overeenkomst wordt jaarlijks aan het begin van elk kalenderjaar herzien, zijnde tevens het ogenblik waarop de herziene prijs van toepassing is op de overeenkomst. Woonpartners nv stelt de klant voorafgaand en schriftelijk op de hoogte van de prijsaanpassing.

De jaarlijkse prijsherziening gebeurt op basis van de volgende formule:

image014.png

P = herziene prijs;

Po = de prijs één (1) jaar voor de toepassingsdatum van de prijsherziening;

So = de nieuwe index voor lonen en sociale lasten zoals gepubliceerd door Agoria, geldig op de datum van toepassing van de prijsherziening;

S = de index voor lonen en sociale lasten zoals gepubliceerd door Agoria, geldig één (1) jaar vóór de datum van toepassing van de prijsherziening;

0,20 = het niet-herzienbaar deel met de vaste kosten en winsten.


Artikel 1

1.1 De leverancier is slechts verbonden tot uitvoering van een bestelling/opdracht van een klant na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding. In hoofde van de klant is de bestelbon onmiddellijk bindend ook vóór schriftelijke aanvaarding ervan door de leverancier.

1.2 Het aanwenden en/of bewaren door de klant van om het even welk product van de leverancier of het toelaten dat de leverancier een dienstverlening voor de klant aanvat, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de klant, als aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.

1.3 Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien in de bestelbon anders is vermeld, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

1.4 Ingeval de klant wenst aan te kopen voor niet-professioneel gebruik dient hij de leverancier hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zo niet zal hij onherroepelijk beschouwd worden als een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden.

1.5 Met "leverancier" in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld WOONPARTNERS NV of een met haar verbonden onderneming die instaat voor de verkoop en/of dienstverlening.

 

Artikel 2 - Prijzen

2.1 Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Wanneer de levering of de prestatie niet plaatsvindt bij het sluiten van de overeenkomst, kan de aangegeven prijs door de leverancier gewijzigd worden bij verandering van één of meer samenstellende kostprijselementen, zoals prijsverhoging door de fabrikant of toeleverancier.

2.3 Indien de prijs met 20 % of meer stijgt, kan de klant het contract binnen de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die apparatuur of software, die na het in voege treden van de nieuwe prijs moet geleverd worden.

Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort.

Indien de klant niet reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen.

2.4 De prijzen zijn gesteld ex works, (conform Incoterms 2000) netto met uitsluiting van BTW, lasten en taksen. Verpakkingskosten zijn in de prijs begrepen, behoudens andersluidende overeenkomst of gebruik. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs begrepen. 

2.5 Kosten voor spoedbestelling zijn altijd ten laste van de klant. Dienstverleningstarieven gelden voor prestaties tijdens de normale werkuren.  Voor dienstverlening buiten de normale werkuren worden supplementen aangerekend.

Artikel 3 - Levering en betaling

3.1 Levering gebeurt ex works. Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door de leverancier als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan. De facturering gebeurt vanaf datum van levering.

3.2 De leveringsdata zijn bij benadering aangegeven en dus niet bindend en slechts indicatief. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit van maatsoftware en/of diensten moet aan de leverancier binnen de 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven betekend worden, op straffe van verval.

3.3 In geval van levering van goederen dient de klant bij ontvangstname onmiddellijk alle afwijkingen (in min of in meer) met betrekking tot het juiste aantal colli's en het bestaan van transportschade te vermelden op de bestellijst van de transporteur. Door aftekening van de bestellijst zonder bijkomende vermeldingen bevestigt de klant zijn akkoord met de in ontvangstname van het juiste aantal colli’s en het ontbreken van transportschade.

3.4 Het ontbreken van een doos of transportverpakking bij levering wordt beschouwd als een manco. Een manco valt enkel ten laste van leverancier op voorwaarde dat de klant op de bestellijst van de transporteur melding maakt van het ontbreken van een doos of trans-portverpakking. Klachten omtrent de inhoud van een transportverpakking moeten schriftelijk binnen de 24 u na levering gemeld worden waarna leverancier de klacht zal onderzoeken. In geval van ongegronde klacht behoudt leverancier zich het recht voor nalevering / vervanging te weigeren. Alle geleverde goederen dienen bij de aanbieding door de transporteur in ontvangst genomen te worden. De levering kan geweigerd worden indien de goederen zwaar beschadigd zijn of indien de goederen niet besteld werden. Indien de klant de in ontvangstname van de levering weigert, komen de goederen onder voorbehoud van alle rechten van partijen, terug naar het magazijn van leverancier of de distributeur, waar zal nagegaan worden waarom een bepaalde zending geweigerd werd op basis van de vermelding op het leveringsbewijs van de transporteur. Indien de weigering aanvaard wordt en de goederen reeds gefactureerd werden, zal de factuur gecrediteerd worden ten belope van de prijs van de goederen waarvan de weigering aanvaard werd. Indien na onderzoek van de reden van weigering blijkt dat de klant ten onrechte de goederen weigert, zal leverancier de klant hiervan verwittigen en op dat ogenblik aan de klant melden waar de goederen gedurende een periode van 14 kalenderdagen ter beschikking van de klant staan.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, in geval blijkt dat de weigering ten onrechte gebeurde, het risico van de levering wordt geacht te zijn overgegaan op de klant op het ogenblik waarop de goederen de eerste maal aangeboden werden aan de klant. Alle bijkomende kosten (waaronder maar niet beperkt tot de stockagekosten en transportkosten) en risico's vanaf bedoeld ogenblik zijn ten laste van de klant. Indien de koper dit verzoekt, zorgt de leverancier, voor rekening van de koper, voor de verzekering van de goederen. De factuur blijft volledig verschuldigd en dient betaald te worden op vervaldag.

3.5 Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur in.

3.6 Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe naar oordeel van de leverancier aanleiding geeft, mag de leverancier, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de klant verlangen dat deze de door de leverancier gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de komende leveringen en mag de leverancier de levering(en) opschorten tot na vestiging van de gevraagde zekerheid en/of de overeengekomen betalingsmodaliteit eenzijdig wijzigen. Wordt de betalingstermijn overschreden, dan zijn van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling, door het enkel overschrijden  van de vervaldag (conform art. 1139 B.W.), interesten verschuldigd gelijk aan minimum 1% per maand, elke begonnen maand tellende voor een volledige, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de factuur, met een minimum van 125,00 EUR.  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn ten laste van de klant.

3.7 Alle bijkomende prestaties, op aanvraag van de klant door de leverancier verricht, worden onmiddellijk aan de klant gefactureerd aan de dan geldende regietarieven. 

Artikel 4 – Onderhoud (-support)

4.1 Modaliteit – Duur

De optie onderhoud (-support) wordt genomen voor opeenvolgende periodes van 1 contractjaar samenlopend met het kalenderjaar. De aanvangsperiode loopt vanaf het moment van registratie bij Woonpartners tot 31 december van datzelfde jaar. Na afloop van deze aanvangsperiode wordt deze optie jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij gehele of gedeeltelijke opzegging door één der partijen uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum.

Op straf van nietigheid dient deze gehele of gedeeltelijke opzegging per aangetekend schrijven te gebeuren. De optie onderhoud is een verplichte optie voor een periode die aanvangt op datum van de aanvraag van de registratiesleutel bij Woonpartners en eindigt op 31 december van het tweede volledige kalenderjaar dat volgt op deze datum.

Artikel 5 -  Productgarantie

5.1 De klant kan zich slechts beroepen op de garantieverbintenissen die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks t.a.v. de eindgebruikers worden aangegaan, en dit gedurende de door de hogergenoemden bepaalde duurtijd.

5.2 Met betrekking tot producten waarvoor de leverancier opteert geen erkenning van de fabrikant te bekomen voor het uitvoeren van de naleveringsdiensten kan de leverancier de klant hiervoor doorverwijzen naar een onderneming die wel instaat voor deze diensten.  De leverancier verleent hierbij zo nodig wel bijstand bij het beroep doen op de standaardgarantie van de fabrikant.

5.3 De klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van de leverancier, tenzij er voor de betrokken producten standaard door de fabrikant een andere garantieformule voorzien is.

5.4 OP HARDWARE:

  • de garantie betreft materiaal- en constructiefouten, en is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte onderdelen naar keuze van de leverancier.
  • ingeval onderdelen voor verdere assemblage worden geleverd, zal de klant de producten waarin ze zijn geïntegreerd slechts op de markt brengen na de nodige testen, en zal hij de leverancier vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld naar aanleiding van de niet conforme werking van de door hem geleverde producten, zelfs al mocht komen vast te staan dat deze niet conforme werking zijn oorsprong vindt in de hem door de leverancier geleverde onderdelen.
  • de constructeur kan (onderdelen van) producten aanduiden als Customer Replaceable Unit (CRU) of een gelijkaardige benaming; defecte CRU-onderdelen dienen in het kader van de garantie door de klant zelf vervangen te worden.

De klant dient hiervoor een aanvraag te richten

   • ofwel rechtstreeks bij de constructeur volgens de op dat ogenblik van toepassing zijnde richtlijnen voor de garantiedienstverlening met betrekking  tot CRU-onderdelen;
   • ofwel aan de leverancier, waarbij de leverancier verder instaat voor de afhandeling van de garantiedienstverlening met betrekking tot die CRU-onderdelen. In dit laatste geval gaat de klant ermee akkoord alle kosten te zullen dragen voor deze diensten door de leverancier tegen de op dat ogenblik van toepassing zijnde regietarieven.
  • de door de leverancier geleverde onderdelen en wisselstukken zullen nieuw zijn of gelijkwaardig.  De vervangen onderdelen worden eigendom van de leverancier.

5.5 OP SOFTWARE:

Wanneer software werd ontwikkeld door de leverancier tegen vaste prijs, zal de leverancier gedurende de oppuntstellingsperiode (3 maand vanaf datum van installatie van de software) gratis "debuggingservices" verlenen. Reistijden en -kosten blijven evenwel betalend.

Wanneer de software in regie werd ontwikkeld, zullen alle services (ook de debuggingservices) tijdens de oppuntstellingsperiode aangerekend worden aan het dan geldende regietarief.

Op software niet door de leverancier ontwikkeld, is de garantie verleend door de softwareontwikkelaar of toeleverancier toepasselijk.

5.6 Faciliteiten ter beschikking van de leverancier

De klant zal alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de klant dat de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf en dat alle van de klant vereiste bijstand verleent, ...) in goede kwaliteit aan de leverancier bezorgen of ter beschikking stellen. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, zal elk nutteloos bezoek, ten gevolge daarvan aanleiding geven tot een afzonderlijke facturering tegen de geldende regietarieven.

5.7 Beperkingen

Worden in geen geval gedekt, de tussenkomsten ten gevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde, zoals o.m.:

  • de leveringen van verbruiksgoederen;
  • levering van batterijen, behalve ingeval van “dead on arrival”;
  • de levering of vervanging van fusers, input/output rolletjes, de door de constructeur verplichte maintenance kit, tenzij anders overeengekomen;
  • het nemen van software back-ups en/of restores, tenzij anders overeengekomen;
  • het uitvoeren van een virus-scanning, verwijderen van computervirussen;
  • verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid van de KLANT of zijn aangestelden ; brand; defecten aan de elektrische installatie of bedrading; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; gebruik in stoffige atmosfeer of onaangepaste omgeving; statische elektriciteit; niet nakomen door de KLANT van lokaalspecificaties; elke andere oorzaak die een niet informatica-eigen karakter heeft; spanningsschommelingen; extern magnetisch veld;
  • onrechtmatige oproepen;
  • elke herstelling of onderhoud, iedere aanpassing of wijziging door personen, daartoe niet door de leverancier vooraf schriftelijk gemachtigd, tenzij uitdrukkelijk door de betrokken constructeur toegelaten.  Bovendien draagt de klant alle risico’s voor elke schade die daaruit voortvloeit;
  • overmachtsituatie omschreven in artikel 7;
  • onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden;
  • schade of defect veroorzaakt door software, interfaces die niet door de leverancier werden geleverd;
  • beperkingen gesteld door de constructeur of toeleverancier;
  • elke terugzending aan het adres van de leverancier zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de leverancier;
  • prestaties waarvoor de constructeur de nodige faciliteiten ter beschikking stelt opdat de klant zelf de herstelling en/of vervanging kan uitvoeren, waaronder maar niet beperkt tot vervanging van CRU-onderdelen;
  • niet-naleving van technische specificaties indien ze zijn aangegeven;
  • gebreken (“bugs”) in verband met de verwerking van data;
  • interventies tengevolge van software errormeldingen, bugs, biosupgrades, updates van software;
  • de vervanging en/of reiniging van media- en gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes; printlinten, ‑koppen, en de eventuele herstelling van schade veroorzaakt door het gebruik van media en/of gebruiksbenodigdheden die niet door de leverancier werden geleverd;
  • vervanging of herstelling van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage zoals bv. lampen, beeldbuizen, backlight TFT display, ...;
  • het schilderen of verfraaien van het betrokken materiaal of onderdelen ervan, het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen;
  • foutieve informatie wat betreft het materiaal waarvoor interventie gevraagd wordt.

In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de op dat ogenblik geldende tarieven.

De klant verklaart door de leverancier volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de door hem beoogde resultaten te bekomen.  Ingeval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecificatie in de bestelbon door de klant, kan de leverancier onder geen voorwaarde verplicht worden tot terugname of ruiling van het niet geschikte product. Leverancier wijst er de klant op dat, bij het gebruik van dial-up verbindingen, het automatisch openen of open blijven van de connectie onder invloed van externe elementen en/of aangesloten apparatuur mogelijk is. In geen geval kan de leverancier verantwoordelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende communicatiekosten. Bij installaties of prestaties door de leverancier i.v.m. internet, kan de leverancier in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor "hacking", misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.. De bepalingen hierboven geven de uitsluitende garantieverbintenissen van de leverancier weer.

5.9 Elke vordering onder de garantie dient omstandig en gemotiveerd per aangetekend schrijven betekend te worden aan de leverancier binnen de acht dagen vanaf de datum dat het defect of het gebrek ontdekt werd of diende te worden.

Artikel 6 -  Dienstverleningsgarantie

6.1 De beschikbaarheid van diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een door beide partijen ondertekende overeenkomst uitdrukkelijk werd opgenomen, en dit voor de duurtijd van die overeenkomst en met betrekking tot de erin expliciet aangeduide producten.  Hetzelfde geldt met betrekking tot wisselstukkenbeschikbaarheid, met dien verstande dat wanneer de klant weigert de wisselstukken te kopen, opgenomen op een lijst van voor het verder onderhoud van het product noodzakelijke wisselstukken waarvan de (vlugge) toelevering niet meer kan worden verleend, de leverancier door die weigering ontheven is van elke verdere dienstverleningsverbintenis met betrekking tot dat product.

6.2 Beschikbaarheid van dienstverlening buiten de werkuren is slechts gewaarborgd in zoverre dit in een tussen beide partijen afgesloten overeenkomst werd opgenomen.

 

Artikel 7 -  Eigendomsvoorbehoud

7.1 De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van de leverancier zolang de klant de hoofdsom alsook eventuele interesten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald. De leverancier kan beroep doen op het eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaande betekening of ingebrekestelling.

De klant zal de eventuele kosten dienaangaande dragen. De klant verleent hierbij aan de leverancier het recht om op elk ogenblik de geleverde producten op te halen waar deze zich ook mogen bevinden. De klant verbindt er zich hierbij toe de betrokken producten onmiddellijk mee te geven aan de leverancier en de leverancier toegang te verschaffen tot de betrokken lokalen voor zover dit nodig is. Zonder medewerking van de leverancier is de klant niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopprijs, en onverminderd leveranciers’ rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud. In geval van niet naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele andere vergoedingen).

Artikel 8 - Risico’s - Overmacht

8.1 De risico's verbonden aan de apparatuur gaan over op de klant op het ogenblik van de levering.

8.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor enige inbreuk of vertraging met betrekking tot de uitvoering van enige van zijn verbintenissen ten gevolge van overmacht, toeval, onderbreking of vertraging van de leveringen van de fabrikant / toeleverancier.

Artikel 9 -  Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Door de levering worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen.  Het feit dat de sourcecode van de software zich (al dan niet tijdelijk) in de lokalen van de klant bevindt, doet hieraan geen afbreuk. De leverancier behoudt er alle mogelijke rechten op. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software, dat niet overdraagbaar en niet-exclusief is, en dit onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar.

9.2 De klant en diens aangestelden hebben het recht niet om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software, en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken, ook niet indien de sourcecode zich in de lokalen van de klant bevindt.

9.3 De klant heeft slechts het recht om kopieën te maken, in de mate dat dit uitdrukkelijk werd toegestaan in een licentie-overeenkomst.

9.4 De klant garandeert dat de software en de daarbij geleverde informatie beschouwd worden als bedrijfsgeheimen van de leverancier of de softwareontwikkelaar.

9.5 Indien de klant zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, zal hij gehouden zijn tot betaling van een fortaitaire schadevergoeding van 25.000 EUR per inbreuk, onder voorbehoud van het recht van de leverancier om een hogere schadevergoeding te vorderen, die overeenstemt met de werkelijk geleden schade , die door alle middelen van recht kan worden bewezen.

9.6 Daarboven heeft de leverancier het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken en het systeem, met inbegrip van alle toebehoren, onmiddellijk terug te vorderen.

Artikel 10 -  Contractbreuk

10.1 Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft de leverancier het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan.

De klant zal gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50 % van de waarde van de bestelling, onder voorbehoud van het recht van de leverancier om een hogere schadevergoeding te vorderen, die overeenstemt met de werkelijk geleden schade, die door alle middelen van recht kan worden bewezen.

10.2 De leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken zonder dat enige (verbrekings)vergoeding verschuldigd is in het geval de klant een uitstel van betaling zou aangevraagd hebben, een aanvraag tot  faillissement is ingediend door of tegen de klant, de klant in staat van faillissement, of kennelijk onvermogen zou zijn, indien zijn krediet geschokt zou zijn (bv door emissie van een ongedekte wissel of cheque) of indien een procedure wordt ingesteld door of tegen de klant met het oog op de aanstelling van een vereffenaar, liquidatie, ontbinding, schuldherschikking of enige andere gelijkaardige maatregel.

Artikel 11 -  Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid die de leverancier kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

   1. De leverancier zal gehouden zijn om de door haar (personeel) veroorzaakte en door de klant degelijk bewezen schade te herstellen, echter tot maximum het laagste van volgende bedragen nl. het zij het bedrag door de klant verschuldigd voor de betrokken levering of dienstverlening, hetzij een bedrag van 50 000 EUR, en dit ongeacht of de vordering ingesteld is op contractuele dan op buitencontractuele grondslag.
   2. Wordt uitgesloten:
 • de vergoeding door de leverancier voor enige indirecte schade; financiële en commerciële verliezen; winstderving, verhoging van algemene kosten; storing van planning; verlies van de verwachte winst; kapitaal;  cliënteel;  e.d.
 • de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf.
 • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door apparatuur of software geleverd of aangemaakt door derden, of door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de klant, of in het bedrijf van de klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding, alle vorderingen door een derde tegen de klant gericht.

Artikel 12 -  Reconstructie van gegevens en programma’s

12.1 Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De klant dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma's, bestanden en gegevens te beschikken.

12.2 Inzake virussen is de verantwoordelijkheid van de leverancier beperkt tot het installeren van antivirusprogramma's indien de klant dit uitdrukkelijk bij de leverancier bestelt.  De leverancier kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het systeem van de klant en de gevolgen daarvan.

Artikel 13 -  Import en export

12.1 De klant garandeert alle toepasselijke import- en exportregelingen na te leven. Bovendien vrijwaart de klant de leverancier van iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- en exportregelingen in geval de klant zelf in- of uitvoert. In dat geval wordt de klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van de leverancier, geacht de exporteur en/of importeur te zijn.

Artikel 14 -  Algemeenheden

14.1 Het nalaten door de leverancier van het uitoefenen van enig van zijn rechten vormt geen verzaking of verval van dit recht, en zal geen afbreuk doen aan enig ander recht van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst.

De overeenkomst bindt de partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden.

14.2 De zaakvoerders van personenvennootschappen zijn hoofdelijk en solidair gehouden tot de door hun vennootschap aan de leverancier verschuldigde betalingen. Zonder voorafgaande wederzijdse toestemming is het partijen niet toegelaten de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

Dit verbod sluit evenwel het recht van schuldvorderingsoverdracht niet uit.

Artikel 15 -  Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

15.1 De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

15.2 De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten met betrekking tot de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan de leverancier. Dit dient te gebeuren per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen een termijn van acht dagen vanaf de datum dat het voorval dat aanleiding geeft tot de klacht ontstaan is of ontdekt is diende ontdekt te zijn. De leverancier beschikt over één (1) maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan.

15.3 Elke betwisting in verband met deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de leverancier gevestigd is, en dit zowel voor nationale als voor internationale transacties. 

Artikel 16 - Het deelbaarheidsbeding

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is, tast dit de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden of de desbetreffende bepaling niet aan. In dat geval wordt de ongeldige of nietige bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk het economische doel beoogt door partijen van de ongeldige of nietige bepaling bereikt.”